KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Aktualne licytacje i obwieszczenia

17-06-2019r KM224/17 I licytacja grunt w Zarębie

                                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-06-2019 o god...

17-06-2019r KM224/17 I licytacja grunty w Zarębie

                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-06-2019 o...

17-06-2019r KM915/16 I licytacja grunt w użytkowaniu wieczystym

                                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-06-2019...

17-06-2019r KM1583/16 II licytacja nieruchomości: grunty i zabudowania Henryków

                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17-06-2019 o godz. 08:10 w Sądzie Rejon...

                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17-06-2019 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                                  D R U G A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości o łącznej pow. 7,27ha położonej w Henryków Lubański,  gm. Lubań skł. się z :
1) dz. nr 231/4 o pow. 0,2245ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o pow. netto 148,90m2 i budynkami gospodarczymi;
2) dz. nr 231/6, 232/2, 235/1, 235/2, 229 i 234 niezabudowanych o funkcji terenów zainwestowania wiejskiego (RM);
3) dz. 245, 246/1, 246/2, 228 i 251 niezabudowanych o funkcji terenów rolniczych (R)
stanowiącej własność dłużnika i posiadająca założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00001475/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  492 500,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:                       328 333,33 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 49 250,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                  Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                              Anna Kuźmicka-Dudek