KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Aktualne licytacje i obwieszczenia

05-07-2019r KM464/17 I licytacja grunt zabudowany halą warsztatowo-magazynową

                                                                                          O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-07-2019 o g...

05-07-2019r KM464/17 I licytacja grunt zabudowany budynkiem usługowym

                                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-07-2019 o go...

05-07-2019r KM1557/17 I licytacja mieszkanie w Pisarzowicach

                                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-07-2019 o god...

                                                                                          O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-07-2019 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                                P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

działek gruntu nr 33/34 i 33/35 o łącznej powierzchni 0,2956ha w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r. Działka nr 33/34 stanowi drogę wewnętrzną dojazdową m.in. do dz.nr 33/35. Dz.nr 33/35 zabudowana halą warsztatowo-magazynową stanowiącą odrębną nieruchomość w zabudowie zwartej pomiędzy budynkami garażowymi a budynkiem usługowym. Obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o podłużnym układzie konstrukcyjnym ze stalową konstrukcją nośną i ścianami murowanymi z bloczków betonowych o łącznej powierzchni użytkowej 235,50m2. Nieruchomość położona jest w Lubaniu ul. Warszawska 2 i stanowi własność dłużnika oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00020446/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  252 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        189 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 25 200,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.


                                                                                                                                                                                 Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                            Anna Kuźmicka-Dudek