KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Aktualne licytacje i obwieszczenia

18-12-2023 GKM 65/19 I licytacja lokal niemieszkalny Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-12-2023 o godz. 08:45 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

18-12-2023 GKM 65/19 I licytacja mieszkanie Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-12-2023 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

18-12-2023 KM 47/23 I licytacja mieszkanie Lubań

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.12.2023r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w L...

15-12-2023r KM 1426/12 II licytacja udział w budynku i gruncie Olszyna

LICYTACJA ODWOŁANA!!! O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1...

15-12-2023r KM 2280/19 II licytacja udział w budynku Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: D R U G...

15-12-2023 KM 1149/12 I licytacja nieruchomość Zaręba

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E...

15-12-2023 KM 2207/20 I licytacja mieszkanie Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej dz. nr 173/1 i 179/1 zabudowanej o łącznej powierzchni 4,6317ha, położonej w miejscowości Zaręba ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 27, gm. Siekierczyn posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaniu pod nr KW JG1L/00018220/7.
W skład nieruchomości wchodzą:
1. Działka nr 173/1 o pow. 3.800m2 zabudowana w części (2.900m2): budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i garażowym 2-stanowiskowym:
budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 197,80m2 podpiwniczony, z poddaszem użytkowym wykonany w technologii tradycyjnej w 2002r.Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kocioł na paliwo stałe).
budynek garażowy dwustanowiskowy o pow. użytkowej 42m2 wyposażony w instalację elektryczną.
oraz w części działki o pow. 900m2 zabudowana jest : budynkiem garażowym wielostanowiskowym o pow. użytkowej 384m2 parterowym, z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, wykonanym w technologii tradycyjnej w 1996r, wyposażonym w instalację elektryczną.
2. Działka nr 179/1 o pow. 5.796m2 zabudowana jest w części budynkami do produkcji rolnej (budynkiem stajni oraz chlewni i wiaty):
-budynek stajni o pow. użytkowej 748m2, wolnostojący, parterowy, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej w 1980r. Wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i przegrody technologiczne.
-budynek chlewni o pow. użytkowej 223,50m2, wolnostojący, parterowy, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii żelbetowej w 1998r. z dobudowaną wiatą drewnianą o pow. 155,20m2. Wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i przegrody technologiczne.

Część działek 173/1 i 179/1 użytkowana jest rolniczo. Pola uprawne zlokalizowane są na północ od zabudowań i biegną aż do granic adm. miejscowości Zaręba. Działki rolnicze graniczą ze sobą tworząc jedną całość, położoną na północ i zachód od zabudowań (oddzielone drogami śródpolnymi). Dojazd do działek siecią dróg gruntowych śródpolnych. Działki położone na terenie lekko pofałdowanym, pozbawionym drzew i krzewów. Grunty rolne o pow. 0,7421 ha (z przewagą gruntów rolnych kl.III-0,4256ha) oraz grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkalno-zagrodową: część działki nr 173/1 o pow. 2,93ha aktualnie użytkowane jako rolne.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 172/1) przez sąsiednie gospodarstwo rolne.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 765 600,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 1 324 200,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 176 560,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A nr 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                          Komornik Sądowy

                                                                                                                                      Anna Kuźmicka-Dudek