KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

27-07-2022r KM 464/17 I licytacja nieruchomość Lubań

                                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-07-2022 o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:
                                                                                  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

działki gruntu nr 33/20 o łącznej powierzchni 836 m2 w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r zabudowanej budynkiem usługowym, dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, wzniesionym w latach 70-tych XX wieku, stanowiącym odrębną nieruchomość, o łącznej powierzchni użytkowej 242,00m2. Układ funkcjonalny obejmuje: na parterze pomieszczenie usługowe, magazyn, pomieszczenie na sanitariaty, garaż z kotłownią, a na piętrze dwa pomieszczenia usługowo-mieszkalne, łazienkę i korytarz.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej i położona jest w Lubaniu ul. Warszawska 2 oraz stanowi własność dłużnika i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00020445/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  393 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        294 750,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 39 300,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika : PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                     Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                 Anna Kuźmicka-Dudek