KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

27-07-2022r KM 47/19 I licytacja mieszkanie Leśna

                                                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-07-2022 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:
                                                                              P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Leśna, przy ul. Baworowo 16C skł. się z 3 pokoi, kuchni,  łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 78,50m2 wraz z udziałem w wysokości 1319/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki gruntu nr 318/5. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest dwustronny, rozkładowy. Nieruchomość stanowi własność dłużnika i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00027380/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  134 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        100 500,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 13 400,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.  

       
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                        Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                  Anna Kuźmicka-Dudek