KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

24-08-2022r KM 1117/19 I licytacja grunty Pisarzowice

                                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-08-2022 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                               P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

-nieruchomości gruntowej : działki nr 85/4 o łącznej pow. 300m2 stanowiącej grunty rolne zabudowane (oznaczone symbolem planu Br-PsIII).  Działka ma kształt regularny, wydłużony.  Ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Działka leży przy bocznej drodze szutrowej i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 86dr). Działka porośnięta trawą i iglakami ozdobnymi, wykorzystywana jako ogródek przydomowy. Dostępne media: energia elektryczna i wodociąg.
-nieruchomości gruntowej : działki nr 85/10 o łącznej pow. 2055m2 stanowiącej grunty orne (oznaczone symbolem planu RIIIb i RIVa).  Działka ma kształt regularny, wydłużony, prostokątny.  Ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Działka leży przy drodze śródpolnej i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 86dr). Działka porośnięta trawą. Brak mediów.

Nieruchomość położona w miejscowości Pisarzowice gm.Lubań i stanowi własność dłużnika oraz posiada założoną księgę wieczystą w  WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00010080/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  85 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        63 750,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 8 500,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                 Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                              Anna Kuźmicka-Dudek