KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Jeżeli jesteś wierzycielem

 Wierzyciel

I. Administrator danych osobowych, jakim jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza w Lubaniu Plac Strażacki 11 informuje niniejszym, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie opisanej w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji załączonym do niniejszego pisma i czyni to na podstawie art. 2.3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji.

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Roman Kwieciński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po zakończeniu postępowania dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r.

w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (podstawa z art..6 ust..1 lit..c , art..6 ust..1 lit..e RODO);

 

 

II. Odbiorcy danych

Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których komornik korzysta przy ich przetwarzaniu np.:

 • biuro rachunkowe,
 • administrator systemu komputerowego,
 • dostawcy usług hostingowych
 • podmioty, które na podstawie umowy powierzenia albo na podstawie przepisów prawa biorą udział w procesie obwieszczania o licytacjach publicznych majątku dłużników lub opisie i oszacowaniu nieruchomości
 • w zakresie świadczenia niezbędnych usług serwisowych - dostawcy oprogramowania,
 • podmioty świadczące usługi związane z przechowywaniem zasobów archiwalnych
 • usługodawcy świadczący usługi polegające na niszczeniu nośników danych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej

innym niezależnym odbiorcom:

 • dłużnikom zajętych wierzytelności ( zakładowi pracy, stronie umowy cywilnoprawnej, płatnikowi świadczenia emerytalnego, rentowego, alimentacyjnego, bankom, kasom oszczędnościowo-kredytowym, innemu wierzycielowi, dłużnikowi, pełnomocnikom stron i uczestników postępowania),
 • kategoriom podmiotów wymienionych w art. 761 kpc.,
 • uczestnikom licytacji publicznych ( licytantom, nabywcy licytacyjnemu, publiczności)
 • świadkom czynności egzekucyjnych

III. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane Pani/Pana nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego a po jego zakończeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez okres 5 ( dokumentacja kategorii B) lub 10 lat ( dokumentacja kategorii A) liczonych od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie (jeżeli przetwarzane są w aktach sprawy) i przez okres 10 lat, liczony początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zamknięto urządzenie ewidencyjne (jeżeli przetwarzane są w urządzeniach ewidencyjnych). Dokumentacja kategorii A, po zakończeniu jej przechowywania przez komornika przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego.

V. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania danych, może Pani/Pan zażądać, aby zostały usunięte.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzane są nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Może Pani/Pan także domagać się aby nieprawidłowe lub bezpodstawnie przetwarzane dane nie zostały usunięte bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych przez komornika. W celu wywołania skutków prawnych sprzeciwu należy wykazać swoją szczególną sytuację, która zdaniem autora sprzeciwu uzasadnia zaprzestanie przez komornika przetwarzania objętego sprzeciwem. Komornik przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego tych danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zadzwonić pod numer: 75/7210367 lub udać się, ew. przesłać żądanie pisemnie do kancelarii administratora: 59-800 Lubań Plac Strażacki 11 bądź do wyznaczonego Inspektora Danych Osobowych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Należy pamiętać, że w celu rozpatrzenia żądania konieczna jest uprzednia identyfikacja tożsamości skarżącego.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych na wezwanie komornika jest:

 • wymogiem ustawowym wynikającym z art. 126 w zw. z art. 13§2 kpc. Niepodanie Pani/Pana danych we wniosku egzekucyjnym potraktowane będzie jak brak formalny uniemożliwiający egzekucję i zostanie Pani/Pan wezwany do jego uzupełnienia. Jeżeli mimo to nie udostępni Pani/Pan swoich danych niezbędnych do wszczęcia egzekucji, komornik zarządzi o zwrocie wniosku egzekucyjnego i nie rozpocznie egzekucji.

VII. Informacja o źródle danych

Informacje o Pani/ Panu zbierane są w zgodzie z przepisami kpc i pochodzą od Pani/Pana, w niektórych przypadkach mogą zostać poszerzone przez dłużnika lub innych uczestników postępowania, z ich inicjatywy. Informacje te pozyskiwane są w sposób wyraźnie określony prawem przewidującym środki służące ochronie Pani/Pana prawnie uzasadnionych interesów, z tego względu komornik nie jest związany obowiązkiem udzielenia Pani /Panu informacji, o jakim mowa jest w art. 14 rozporządzenia ogólnego (RODO.